131 Прикладна механіка

  • Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти