Методична рада

Методична рада Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є колегіальним дорадчим органом, що здійснює вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої діяльності Університету, напрацювання практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

У своїй діяльності Методична рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради, Кодексом честі, Статутом Університету та Положенням про Методичну раду університету.

Методична рада функціонує на принципах колегіальності, демократичності та відкритості. Методична рада є однією з форм забезпечення участі науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти у формуванні змісту освіти для забезпечення якості освіти і освітньої діяльності.

Положення про Методичну раду затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію відповідним наказом ректора.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Основними завданнями Методичної ради є:

 1. розробка та удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
 2. впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання та їх методичне супроводження;
 3. координація навчально-методичної роботи факультетів, навчально-наукових інститутів;
 4. моніторинг процесу проведення та результатів ліцензування спеціальностей, внутрішньої та зовнішньої акредитації освітніх програм;
 5. організація проведення педагогічних експериментів з впровадження та оцінки ефективності нових технологій, форм і методів організації освітнього процесу та розробка рекомендацій щодо їх реалізації;
 6. розгляд питань та ухвалення рішень щодо встановлення вимог до форм і змісту матеріалів та документів, які є складовими навчально-методичного забезпечення освітніх програм, впровадження нових/удосконалення існуючих форм документів для забезпечення якісної організації та проведення освітнього процесу.

Методична рада виконує такі функції:

 1. аналізує та узагальнює досвід проведення навчальних занять, практик та атестації здобувачів вищої освіти, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін, іншої навчально-методичної роботи підрозділів Університету, розробляє пропозиції щодо їх поліпшення;
 2. розробляє пропозиції з організації контролю та системи оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, аналізу результатів контролю якості підготовки;
 3. аналізує, вдосконалює та ухвалює методику розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників, розробляє рекомендації щодо норм обсягу навчального навантаження;
 4. аналізує підсумки прийому студентів на навчання і працевлаштування випускників, результати навчальної діяльності навчальних підрозділів;
 5. розглядає пропозиції науково-методичних комісій Університету зі спеціальностей з відкриття нових/оновлення існуючих освітніх програм і навчальних планів до них та готує рекомендації Вченій раді щодо їх затвердження;
 6. розглядає та ухвалює: загальноуніверситетські каталоги вибіркових навчальних дисциплін (ЗУ-Каталоги), довідники навчальних дисциплін для розробників освітніх програм та робочі програми (силабуси) таких дисциплін; каталоги вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (Ф-Каталоги);
 7. впроваджує нові/удосконалює існуючі форми документів для забезпечення якісної організації та проведення освітнього процесу;
 8. розглядає та ухвалює норми бального оцінювання рейтингування науково-педагогічних працівників;
 9. розглядає подання Експертної ради з навчальних видань, виносить клопотання перед Вченою радою Університету щодо присвоєння рукописам навчальних видань грифа «Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник», надає рукописам навчальних видань гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»;
 10. приймає рішення про видачу сертифікатів дистанційних курсів;
 11. відповідно до Положення про відзнаки та нагороди Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розглядає документи номінантів та надає рекомендації Вченій раді університету про присвоєння почесних звань «Заслужений викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського» і «Заслужений професор КПІ ім. Ігоря Сікорського».


Голова Методичної ради: проректор з навчальної роботи, кандидат філософських наук, професор Мельниченко Анатолій Анатолійович
Секретар Методичної ради: Осадча Надія Олександрівна
Склад Методичної ради

Телефон для довідок: (+38044) 204-93-91
E-mail: metodrada@kpi.ua