Ігрові види спорту (футбол, волейбол, баскетбол, теніс, настільний теніс)

Кафедра, яка забезпечує викладання: Технологій оздоровлення і спорту ФБМІ

Можливі обмеження: Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс,семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні – 36 годин; самостійна робота –24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися: Основні положення щодо організації та проведення занять з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, настільного тенісу.

Чому це цікаво / треба вивчати: Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Чому можна навчитися: В результаті вивчення навчальної дисципліни «Ігрові види спорту» студенти зможуть: використовувати засоби футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, настільного тенісу з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Формуються компетентності з використання набутих навичок з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, настільного тенісу з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабуси, навчальні посібники

Семестровий контроль: Залік