Ігрові види спорту

  • волейбол
  • баскетбол
  • футбол
  • настільний теніс
  • теніс

Кафедра, яка забезпечує викладання

Технологій оздоровлення і спорту ФБМІ

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс,семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні – 36 годин,

самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, тенісу.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатності підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєві необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисциплін «Ігрові види спорту» студенти зможуть: використовувати засоби волейболу, баскетболу, футболу, тенісу, настільного тенісу з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з волейболу, баскетболу, футболу, тенісу, настільного тенісу з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, методичні рекомендації

Семестровий контроль

Залік