Єдиноборства

  • бокс
  • дзюдо, самбо
  • таеквон-до, карате, кікбоксинг

Кафедра, яка забезпечує викладання

Технологій оздоровлення і спорту ФБМІ

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні – 36 годин,

самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з боксу, кікбоксингу, таеквон-до, карате, дзюдо, самбо.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей зміцнювати й підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Єдиноборства» студенти зможуть: використовувати засоби боксу, кікбоксингу, таеквон-до, карате, дзюдо, самбо з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей, самозахисту; зможуть навчитися здійснювати контроль та самоконтроль за функціональним станом організму.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з боксу, кікбоксингу, таеквон-до, карате, дзюдо, самбо з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя :

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники

Семестровий контроль

Залік