Основи академічної доброчесності

Кафедра, яка забезпечує викладання: Кафедра теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження: до 200 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: На базі шкільної освіти

Що буде вивчатися: Освітній процес та науково-дослідна діяльність в університеті. Наукова комунікація. Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності. Основи академічного письма. Інтелектуальна власність та академічна доброчесність. Джерела освітньої та наукової інформації. Інформаційний пошук. Відкрита наука як засіб сприяння академічній доброчесності. Текстові запозичення, оформлення посилань і цитувань в освітніх та наукових роботах. Бібліографічні менеджери у дослідницькій діяльності. Системи для перевірки текстів на ознаки плагіату.

Чому це цікаво / треба вивчати: Дотримання в університеті студентами та викладачами принципів академічної доброчесності – запорука якісної освіти, успішного працевлаштування випускників, забезпечення гідного рівня життя.

Мета дисципліни «Основи академічної доброчесності» сформувати у слухачів загальні (базові) компетентності у контексті реалізації завдань запровадження і дотримання етичних принципів та визначених чинним законодавством правил академічної доброчесності в процесах навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності для забезпечення підвищення якості освіти, довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Чому можна навчитися: В результаті вивчення дисципліни студенти будуть знати:

 • основні положення чинних нормативно-правових актів з питань академічної доброчесності;
 • основоположні принципи сучасної освітньої й наукової (творчої) діяльності;
 • основні поняття і фундаментальні цінності академічної доброчесності, її впливу на академічну культуру та якість освіти;
 • порядок здійснення наукового та освітнього процесів в університеті, канали наукової комунікації;
 • прояви академічної недоброчесності;
 • методи інформаційного пошуку джерел для навчання, наукової (творчої) діяльності;
 • складові системи внутрішнього забезпечення якості освітньої і наукової діяльності університету та якості вищої освіти в цілому;
 • заходи щодо запобігання академічному плагіату в університеті.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Компетентності, отримані в межах навчальної дисципліни, передбачають:

 • здатність розуміти та застосовувати у практиці основні положення національного законодавства з питань академічної доброчесності;
 • здатність розвивати та застосовувати власні аналітичні й творчі здібності в навчальній та дослідницькій діяльності;
 • здатність визначати, оцінювати та запобігати різним формам порушень академічної доброчесності;
 • доброчесно використовувати в навчанні та науковій (творчій) діяльності доробок інших авторів;
 • здатність впливати на формування культури академічної доброчесності в академічній спільноті;
 • усвідомлення громадянського обов’язку, нетерпимості до проявів шахрайства і корупції в академічному середовищі.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, підручник, навчальні посібники, методичні рекомендації.

Семестровий контроль: Залік