Основи електронного урядування

Кафедра, яка забезпечує викладання: Теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 281 Публічне управління та адміністрування)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Вміння користуватися платформами Moodle та Zoom, здатність до аналітичного мислення.

Що буде вивчатися:

 • Вступ до електронного урядування. Проєкт «Зміни на краще!»
 • Поняття та сутність електронного урядування. Основні підходи до розгляду е-урядування.
 • Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.
 • Впровадження електронного урядування в Україні.
 • Електронні послуги.
 • Сутність та основні засади розвитку електронної демократії.
 • Інструменти е-демократії.
 • Електронне урядування в умовах мережевої війни.
 • Електронний парламент.

Чому це цікаво / треба вивчати: Мета дисципліни – ознайомлення зі сучасними тенденціями розвитку електронного урядування та електронної демократії, викликами та загрозами при впровадженні електронного урядування, особливостями різноманітних технологій та інструментів електронного урядування й електронної демократії.

Чому можна навчитися: Очікувані результати навчання:

 • уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/ спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя /активної громадянської позиції, використовуючи інструменти та технології електронного урядування;
 • розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах впровадження електронного урядування; знати основи електронного урядування;
 • уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань розвитку електронного урядування, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Компетентності: уміння приймати управлінські рішення в умовах електронного урядування, визначати напрями розвитку е-урядування, орієнтуватися в різноманітних технологіях та інструментах електронного урядування та електронної демократії, належним чином реагувати на виклики та загрози при впровадженні е-урядування.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальний посібник, курс на платформі Moodle, презентації лекцій та відео-лекції, методичні рекомендації до практичних завдань та командної роботи.

Семестровий контроль: Залік