Психологія конфлікту

Кафедра, яка забезпечує викладання: Психології і педагогіки ФСП

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з історії, літератури, дисципліни «Людина і світ» в межах шкільної програми

Що буде вивчатися: Предмет навчальної дисципліни – закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

Чому це цікаво / треба вивчати: Конфлікти неминучі та існують там, де є життя і люди, тому майбутньому професіоналу необхідно знати: як запобігати їх деструктивності, негативним проявам і руйнуючим наслідкам, як поводитися у процесі різних конфліктів, як вести себе у значущих, життєво важливих конфліктах, як завершувати і конструктивно, вдало для всіх конфліктуючих сторін, вирішувати конфлікт. Психологічні знання про особистісні передумови конфліктної поведінки вказують на важливість усвідомлення власних бажань і вчинків, цілей та умінь слухати іншого, оформляти у слова власні бажання, необхідність гнучкого застосування різних стратегій і тактик у конфліктах, і, перш за все, тих конфліктів, які є конструктивним виходом з складної та критичної ситуації

Чому можна навчитися:

знання:

 • базових категорій психології конфлікту;
 • сутності теорій конфлікту в психології;
 • природи і причин конфліктів;
 • типології конфліктів;
 • структури та динаміки конфліктів;
 • стилів і стратегій поведінки в конфліктах;
 • процедур примирення, їх особливостей та правил проведення;

уміння:

 • аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт;
 • визначати причини конфлікту;
 • передбачати шляхи запобігання та врегулювання конфліктів;
 • користуватися методиками для визначення конфліктності особистості та її схильності до певних стилів поведінки в конфлікті;
 • використовувати різні технології розв’язання конфліктних ситуацій

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Психологічні знання про правила і особливості безконфліктного спілкування і поведінки допомагають не тільки будувати конструктивні міжособистісні стосунки, полегшують орієнтацію на взаємний виграш у реалізації життєвих цілей, у будуванні ділових і продуктивних стосунків, сприяють психічному і фізичному здоров’ю особистості, групи, колективу, але й застосовувати уміння реконструювати конфлікт, перетворити його на знаряддя управління та впливу.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, електронний навчальний посібник, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

Семестровий контроль: Залік