Психологія

Кафедра, яка забезпечує викладання

Психології і педагогіки ФСП

Можливі обмеження

Без обмежень

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 053 Психологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 231 Соціальна робота)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Загальні знання з зоології та анатомії людини, що є складовими розділами біології в межах шкільної програми.

Що буде вивчатися

Враховуючи важливість психологічних знань, а також причини, які мотивують людей зростати і розвиватись, їх бажання ставати краще і поліпшувати своє життя, створено курс «Психологія».

Предмет навчальної дисципліни – явища психічного життя людини; психічні процеси, стани та властивості людини; психосоціальні явища; розвиток і формування особистості в процесі міжособистісної взаємодії.

Чому це цікаво / треба вивчати

Підвищення ефективності професійної підготовки і діяльності у сучасних умовах потребує високого рівня психологічної компетентності фахівців, що і зумовлює необхідність вивчення дисципліни «Психологія». Вивчення психології і застосування в житті отриманих знань сприятиме особистісному зростанню, покращенню життя, налагодженню конструктивних відносин, досягненню успіхів в професійній сфері та інших видах діяльності.

Чому можна навчитися

знання:

 • предмет і завдання психології;
 • методологічні принципи і методи дослідження психіки;
 • сутність і специфіку психічного відображення дійсності;
 • рівні розвитку і форми прояву психіки;
 • зміст, психологічні механізми і умови розвитку свідомості і самосвідомості людини;
 • зміст, основні характеристики та умови розвитку когнітивної, регулятивної та афективної сфер особистості;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності) та можливості впливу на їх розвиток;
 • форм та закономірностей міжособистісної взаємодії.

уміння:

 • застосовувати набуті знання для аналізу психологічної сутності різних проявів поведінки і діяльності особистості;
 • аналізувати психологічний зміст, структуру та умови розвитку особистості та окремих її складових;
 • оцінювати із застосуванням відповідних методичних засобів (тестових методик) та встановлених критеріїв рівень розвитку власних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, уява, пам’ять, мислення, мовлення, увага) та емоційно-вольових процесів (емоції, почуття, воля);
 • оцінювати за характеристиками власних психічних станів та почуттів;
 • користуватися прийомами розвитку вольових, комунікативних якостей особистості, проявів рис характеру;
 • аналізувати власну діяльність як складову колективної діяльності.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Одними з найважливіших знань для людини в наш час є знання в сфері психології, а однією з головних навичок – вміння застосовувати їх на практиці. Для того щоб розбиратися в людях, вміти знаходити спільну мову, бути здатними гнучко реагувати та підлаштовуватись під будь-яку ситуацію, вміти протидіяти стресу, необхідно знати психологію.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальний посібник, дистанційний курс у Google Classroom

Семестровий контроль

Залік

Скачати оригінали документів