Циклічні види спорту

  • плавання
  • плавання для початківців
  • легка атлетика-фітнес

Кафедра, яка забезпечує викладання

Технологій оздоровлення і спорту ФБМІ

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні – 36 годин,

самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з плавання, плавання для початківців, легкої атлетики-фітнесу.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Циклічні види спорту» студенти зможуть навчитися плавати та використовувати засоби плавання, легкої атлетики-фітнесу з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей; зможуть навчитися здійснювати контроль та самоконтроль за функціональним станом організму.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з плавання, плавання для початківців, легкої атлетики-фітнесу з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, методичні рекомендації

Семестровий контроль

Залік