Історія Київської політехніки

Кафедра, яка забезпечує викладання

Історії ФСП

Можливі обмеження

до 120 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, семінарські заняття – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих слухачами протягом навчання за шкільною програмою з історії України та всесвітньої історії.

Що буде вивчатися

Історія заснування, становлення, основні етапи розвитку Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського, діяльність та досягнення його викладачів та студентів як основного чинника університетського потенціалу у суспільному прогресі.

Чому це цікаво / треба вивчати

Історія освітнього закладу, де навчаєшся, допоможе краще зрозуміти витоки КПІ та реалії його сьогодення. Цей курс дозволить краще орієнтуватися на території кампусу та дізнатися нове про добре відоме середовище, де ти знаходишся більшість свого часу. Сучасний студент зможе порівняти себе зі своїми попередниками з інших епох та побачити, в чому полягала різниця в умовах навчання залежно від історичного періоду.

Чому можна навчитися

За результатами курсу у студентів сформується знання про Київську політехніку як один із провідних закладів вищої технічної освіти, буде визначено його місце і роль в українській та світовій історії, розвитку науки і техніки.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

  • осмислити історичні традиції як важливі джерела університетської ідентичності;

  • усвідомлювати визначні досягнення професорсько-викладацького складу та студентства Київської політехніки у розвитку української та світової науки і техніки;

  • діяти в умовах глобалізації та інформаційного суспільства, керуючись університетською традицією прагнення до нового знання і ствердження наукового прогресу на підставі національних та загальнолюдських цінностей.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Підручники, дистанційний курс на платформі «Сікорський» (Google Classroom)

Семестровий контроль

Залік