перший корпус

Освітня діяльність в КПІ ім. Ігоря Сікорського базується на засадах:

  • автономії Університету в прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього процесу, визначенні форм освітнього процесу й форм і методів навчання;
  • студентоцентрованого навчання;
  • академічної свободи;
  • академічної доброчесності;
  • науковості та інновативності;
  • демократичності, партнерства й соціальної відповідальності учасників освітнього процесу;
  • доступності вищої освіти й рівності можливостей для всіх;
  • сприяння навчанню впродовж життя;
  • забезпечення якості вищої освіти і якості освітньої діяльності.

 

Метою освітньої діяльності Університету є підготовка за всіма рівнями вищої освіти висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному й міжнародному ринках праці фахівців (здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства) для підприємств усіх форм власності, наукових і освітніх установ, органів державної влади й управління, створення умов для реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих здібностей.