Релігії в глобальному світі

Кафедра, яка забезпечує викладання: Філософії ФСП

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Відсутні

Що буде вивчатися: Теоретичні і практичні аспекти впливу релігійного фактору на міжнародні відносини в умовах глобалізаційних процесів.

Чому це цікаво / треба вивчати: Релігійний фактор посідає чільне місце у переліку питань глобального порядку денного. Залишаючись у більшості випадків інтеграційним чинником і маючи складну систему горизонтальних зв’язків та інституційних відносин, релігія може слугувати дієвим інструментом регулювання глобальних тенденцій. В цілому позицію кожної релігії щодо глобалізації можна вважати сформованою, але про світовий розвиток та чи інша релігія висловлюється з набагато меншою визначеністю. Якщо в одних регіонах світу люди демонструють неухильну відданість своїм традиційним, «доглобальним» релігійним формам, то в інших, навпаки – релігійність набуває модерністських конфігурацій.

Метою дисципліни є виявлення місця релігії в сучасному глобальному просторі, а також тенденцій розвитку релігій в умовах глобалізації і суттєвого прискорення динаміки суспільства.

Чому можна навчитися: Студенти зможуть зрозуміти значення релігії в історії міжнародних відносин; вивчити конфесійну динаміку в умовах глобалізації; проаналізувати сучасні процеси релігійного відродження і секуляризації на прикладах конкретних моделей релігійно-політичної взаємодії в країнах Європи, Азії та Америки; оцінити роль релігійного фактору в імміграційній політиці ЄС; співставити позиції традиційних релігій з позиціями нових релігійних течій та містико-езотеричних рухів.

Під час інтерактивних лекційних та семінарських занять студенти отримають можливість розташувати християнський, ісламський та буддистський фактори на сучасній геополітичній мапі, визначити роль релігійної складової в її «гарячих точках»; будуть розглянуті конкретні кейси, пов’язані із різноспрямованим впливом релігії на міжнародні процеси, від полюсу радикалізму та екстремізму до екуменічних рухів. Окрема увага буде приділена українському контексту в глобальних релігійних трансформаціях.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Дисципліна сприятиме формуванню здатності толерантно ставитися до культури та релігійних традицій інших країн. Вона покращить навички критичного та творчо-орієнтованого мислення, управлінські навички тощо. Студенти вмітимуть аналізувати сучасні релігійні конфлікти, враховувати релігійний компонент в культурі різних народів, оцінювати наслідки глобальних релігійних процесів для України, виявляти специфіку міжрелігійної взаємодії та її роль в політичних і соціальних процесах, взаємозв’язки релігії та сфери культури, науки, мистецтва.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, презентаційні матеріали до лекцій, методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи.

Семестровий контроль: Залік