Політична участь та громадянська відповідальність

Кафедра, яка забезпечує викладання: Теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Базові знання з соціальних і поведінкових наук, теорії держави і права.

Що буде вивчатися: Курс присвячено формуванню та розвитку громадянських компетентностей у студентів, зорієнтований на теоретичні та практичні рівні, що дозволяють розвивати культуру демократії та громадянської відповідальності. В ході вивчення студенти дізнаються про те, які фактори сприяють розбудові демократичного суспільства, про можливості політичної участі, доступні кожному, про основні принципи, що дозволяють діяти відповідально, керуючись етичними та правовими нормами.

Чому це цікаво / треба вивчати: Успішність реформ та трансформацій на усіх рівня українського суспільства суттєвою мірою залежить від знань, умінь та навичок громадян, що дозволяли б їм краще розміти суспільство, в якому вони живуть та розвиваються, критично мислити, діяти відповідально стосовно себе, своєї локальної громади, а також соціуму цвілому. Цей курс важливий для тих, хто прагне краще зрозуміти, які компетентності важливі для підтирки громадянського активізму і які є доступні інструменти для реалізації власної політичної участі.

Чому можна навчитися: Курс дозволяє розібратися в тому, як громадяни можуть впливати на владу, які інструменти громадської участі доступні наразі кожному в Україні, дізнатися більше про можливості використання публічної інформації та відкритих даних, про наявні антикорупційні інструменти для забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади і як саме кожен громадянин може долучитися до цього, дізнатися про принципи належного врядування, а також додасть розуміння того, які компетентності важливі для того, щоб стати ініціатором позитивних змін у суспільстві, а також щоб ухвалювати відповідальні управлінські рішення.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Отримані знання та навички стануть в нагоді у буденному житті, а також у побудові кар’єри. Крус дозволить здобувачеві вищої освіти належним чином реалізувати свої громадянські права та відповідально ставитися до громадянських обов’язків, підтримувати ефективний діалог з владними інституціями, здійснювати поміркований політичний вибір.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальні посібники, презентаційні матеріали лекцій

Семестровий контроль: Залік