Корпоративна культура та діловий етикет

Кафедра, яка забезпечує викладання: Кафедра теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Розуміння важливості знань та умінь у сфері ділового етикету для підтримки позитивного корпоративного іміджу компанії/установи/підприємства, для створення та підтримки власного професійного іміджу, ефективної взаємодії з колегами та (зарубіжними) діловими партнерами і кар’єрного розвитку. Інтерес до теми.

Що буде вивчатися:

Діловий етикет як невід’ємна складова корпоративної культури.

Національні особливості формування корпоративної культури.

Діловий етикет як основа поведінки у діловій сфері.

Загальноприйняті у ділових стосунках правила і норми етикету та протоколу:

 • особливості ділового спілкування (вербального та невербального);
 • стиль та імідж ділової людини;
 • спілкування за допомогою технічних засобів;
 • ділові зустрічі: підготовка, проведення;
 • ділові їжі (формат, підготовка, поведінка під час ділових їж, вирішення проблемних питань, які можуть виникнути);
 • особливості спілкування (вербального та невербального) з представниками інших країн та регіонів світу;
 • сприйняття часу та ставлення до нього у різних ділових культурах світу;
 • особливості проведення зустрічей з іноземними партнерами.

Чому це цікаво / треба вивчати: Усвідомлення важливості ділового етикету як невід’ємної частини корпоративної культури, знання норм і правил ділового етикету, уміння їх використовувати дає можливість не лише підтримувати імідж компанії, установи, де працює людина, але також допомагає створити власний позитивний діловий імідж, зосередитись на досягненні професійних/життєвих цілей, уникаючи небажаних помилок та непорозумінь у процесі спілкування та під час роботи із (зарубіжними) діловими партнерами.

Чому можна навчитися: Ефективно спілкуватись, професійно виглядати і поводитись, відповідно діяти при організації та проведенні зустрічей, ділових їж з колегами та (зарубіжними) діловими партнерами і тим самим посилювати позитивний корпоративний імідж компанії/установи, а також підвищувати свою компетентність та цінність як працівника, члена колективу.

Набути уміння:

 • підтримувати позитивний корпоративний імідж установи/компанії та створювати і підтримувати власний позитивний професійний імідж;
 • ефективно спілкуватись з (зарубіжними) діловими партнерами, колегами, використовуючи вербальні та невербальні засоби;
 • ефективно спілкуватись за допомогою технічних засобів;
 • готувати та проводити зустрічі із (зарубіжними) діловими партнерами;
 • проводити підготовку до ділових їж різних форматів та вирішувати проблемні питання, які можуть виникати під час них.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: У щоденному та професійному житті / у ділових ситуаціях. При взаємодії з колегами, друзями, діловими (зарубіжними) партнерами.

Знання та уміння, набуті після вивчення дисципліни, нададуть додаткової впевненості у діловому житті.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальні посібники, презентації лекцій

Семестровий контроль: Залік