Екологічний менеджмент

Кафедра, яка забезпечує викладання: Геоінженерії ІЕЕ

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 101 Екологія та спеціальностей, в освітніх програмах яких ця дисципліна входить до нормативної складової)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Для успішного засвоєння дисципліни здобувачу необхідно володіти базовими знаннями з екології на рівні шкільного курсу.

Що буде вивчатися:

 • Теоретичні основи екологічного менеджменту.
 • Організація, її роль і значення.
 • Впровадження системи екологічного менеджменту.
 • Екологічна стандартизація і сертифікація.
 • Екологічний аудит.
 • Екологічний маркетинг в системі екологічного менеджменту.
 • Екологічний інжиніринг в системі екологічного менеджменту.
 • Управління якістю навколишнього середовища в країнах ЄС.

Чому це цікаво / треба вивчати: Дисципліна допоможе майбутнім фахівцям, здобувачам вищої освіти усіх спеціальностей сприяти здійсненню та/або здійснювати екологічно безпечну діяльність підприємств (установ, організацій), забезпечувати екологізацію виробництва, управління та освіти з метою захисту довкілля та реалізації принципів збалансованого розвитку.

Чому можна навчитися:

 • Здійснювати екологізацію управлінських рішень, як наслідок – діяльності підприємства (організації, установи, регіону тощо) в цілому, зокрема через впровадження системи екологічного менеджменту та у відповідності до чинного екологічного законодавства України, міжнародних норм.
 • Забезпечувати конкурентоспроможність підприємства (організації, установи, регіону і т. д.) з урахуванням екологічних аспектів.
 • Розв’язувати екологічні проблеми у виробничій діяльності через впровадження у виробництво технологій, методів та способів запобігання забрудненню навколишнього природного середовища й утворенню відходів виробництва.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Приймати ефективні управлінські рішення щодо мінімізації негативних впливів діяльності підприємств на довкілля та досягнення високого рівня екологічної безпеки процесів виробництва та споживання.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, презентації лекцій, навчальні посібники.

Семестровий контроль: Залік

Скачати оригінали документів