Естетика промислового дизайну

Кафедра, яка забезпечує викладання: Графіки ВПІ

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

Курс: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з дизайну та вміння роботи з комп’ютерними програмами на базі шкільної освіти.

Що буде вивчатися: Основні теми з промислового дизайн-проєктування

Чому це цікаво / треба вивчати: Курс створено для ознайомлення з естетичною складовою промислового дизайну, принципами дизайн-проєктування та їх застосуванням у технологічному процесі.

Чому можна навчитися:

знання:

  • прийомів дизайн-проєктування елементів композицій об’єктів промислового дизайну;
  • засобів гармонізації композиції об’єктів промислового дизайну;
  • найважливіших принципів композиції об’єктів промислового дизайну;
  • засобів відображення національних та глобалізаційних рис в об’єктах промислового дизайну;
  • з ергономіки та макетування;
  • методики проектування об’єктів промислового дизайну відповідно трьом основним гілкам дизайну з акцентом на графічний дизайн.

уміння:

  • концептуально розробляти об’єкти промислового дизайну відповідно теорії композиції та загальним методам дизайн-проектування;
  • аналізувати запропоновані дизайн-проєкти, пропонуючи оптимальні варіанти створення;
  • працювати в парі з дизайнером та в команді.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Вивчення основ промислового дизайн-проєктування сприятиме особистісному зростанню, досягненню успіхів в професійній сфері як фахівця, що враховує естетичні показники при розробці технічних і функціональних якостей об’єкта, вміє поєднувати мистецтво, маркетинг і технології.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальні матеріали

Семестровий контроль: Залік