Стилі в образотворчому мистецтві

Кафедра, яка забезпечує викладання: Графіки ВПІ

Можливі обмеження: до 200 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

Курс: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з образотворчого мистецтва на рівні шкільної програми.

Що буде вивчатися:

 • загальне уявлення про стилі в мистецтві;
 • стилі в мистецтві Давнього Світу;
 • стилі в мистецтві Давнього Сходу;
 • художні стилі Середньовіччя;
 • художні стилі і напрямки Нового і Новітнього часу

Чому це цікаво / треба вивчати: Задля формування естетичного смаку, розвитку високого рівня загальної культури і художнього світогляду.

Чому можна навчитися:

 • орієнтуватися в культурно-історичних епохах і розрізняти їх базуючись на особливостях художніх форм;
 • орієнтуватися в творах образотворчого мистецтва і архітектури;
 • знати хронологію розвитку основних стилів в мистецтві;
 • оцінювати твори мистецтва з позиції стилістичної єдності.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями:

 • знання стилів в образотворчому мистецтві сприяє особистому зростанню і досягненню успіхів в професійній сфері як фахівця, що враховує принцип стилістичної єдності як невід’ємну естетичну складову при організації будь-яких формальних елементів;
 • використовувати набуті знання в різних видах культурної діяльності;
 • застосовувати набуті знання під час міжкультурної комунікації.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальний посібник, презентації лекцій.

Семестровий контроль: Залік