Еристика

Кафедра, яка забезпечує викладання: Філософії ФСП

Можливі обмеження: до 50 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Для того щоб розпочати вивчати курс «Еристика», достатньо мати початкові знання в межах програми середньої школи; розуміння провідних суспільних проблем, які визначали характер основних етапів всесвітньої історії; знайомство з класичною світовою художньою літературою та основами суспільствознавства.

Що буде вивчатися: Теоретичні та практичні аспекти еристики

Чому це цікаво / треба вивчати: Еристика є провідною складовою життя, засобом вербалізації окремих думок і розвитку комунікативних дискурсів у міжособистісній та груповій взаємодії.

Чому можна навчитися: Набути навичок саморефлексії, оволодіти алгоритмами публічного мовлення (ораторського мистецтва), використовувати правила конструктивного діалогу, прийоми суперечки (еристика), вивчити умови конфлікту

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями:

Професійно готуватися до публічних виступів та ефективно виступати на публіці, вести ефективні переговори, вміти доводити власну думку в дискурсі полеміки, конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, проявляти здатність до емоційного інтелекту та толерантності у спілкуванні.

Зрозумійте важливість риторики в соціальному та медійному вимірах, розрізняйте риторичні маніпуляції та протидійте маніпулятивним впливам.

Набуті знання необхідні для самовдосконалення студента і в перспективі – для підвищення якості управління соціальними процесами

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальний посібник

Семестровий контроль: Залік

Скачати оригінали документів