Логіка

Кафедра, яка забезпечує викладання: Філософії ФСП

Можливі обмеження: до 150 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 281 Публічне управління та адміністрування)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде вивчатися:

Предметом вивчення логіки є закони та форми людського мислення.

Курс логіки включає в себе головні відомості з історії науки про мислення, вивчення головних законів формальної логіки – закону тотожності, виключення суперечності, виключеного третього, достатньої підстави та детальне ознайомлення з правилами побудови та прийомами ефективного використання в процесі мислення таких логічних форм, як поняття, судження, умовивід.

Форми мислення розглядаються не тільки як інструмент пізнання світу, але й як засіб підвищення ефективності комунікації.

Треба зауважити, що закони формальної логіки лежать в основі сучасного комп’ютерного програмування, тому ця функція логіки розглядається особливо детально.

Також студенти ознайомлюються з головними принципами теорії розвитку – діалектичної логіки: принципами розвитку, зв’язку всього зi всім, принципом сходження від абстрактного до конкретного, збігу історичного та логічного.

Чому це цікаво / треба вивчати: Знайомство з логікою привчає до ясного мислення і зв’язного викладення своїх думок.

Чому можна навчитися:

  • обґрунтовувати свої ідеї та рішення;
  • коректно відстоюювати своєї думки.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Переконувати інших людей, що за сучасних умовах є необхідною складовою успіху, яким би родом діяльності не займалася людина

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальний посібник (друковане та електронне видання)

Семестровий контроль: Залік

Скачати оригінали документів