Розумні міста

Кафедра, яка забезпечує викладання: Теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 281 Публічне управління та адміністрування)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Вміння користуватися платформами Moodle та Zoom, здатність до аналітичного мислення.

Що буде вивчатися:

 • Вступ до розумних міст: основні поняття.
 • Міжнародний досвід розвитку розумних міст: основні підходи та оцінювання.
 • Основні складові та напрями розвитку розумних міст.
 • Нормативно-правове забезпечення розвитку розумних міст: стратегії, концепції, плани дій.
 • Розумна мобільність, розумне паркування.
 • Розумне урядування та розумні громадяни.
 • Розумне довкілля та розумні будівлі.
 • Використання великих даних в системах електронного урядування та в розумних містах.
 • Розвиток розумних міст в Україні.

Чому це цікаво / треба вивчати: Метою дисципліни є формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо сучасних тенденцій розвитку розумних міст, ідентифікації викликів та загроз при запровадженні різноманітних розумних технологій.

Чому можна навчитися: Очікувані результати навчання:

 • знання основних складових та напрямів розвитку розумних міст;
 • уміння здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань розвитку розумних міст, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • уміння визначати актуальну проблему розвитку розумних міст, провести її дослідження з урахуванням зарубіжного досвіду.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Приймати рішення щодо розвитку розумного міста, визначати напрями розвитку розумного міста, орієнтуватися в різноманітних технологіях та інструментах розумного міста, належним чином реагувати на виклики та загрози при впровадженні різноманітних розумних технологій.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальний посібник, дистанційний курс на платформі Moodle, презентації лекцій та відео-лекції, методичні рекомендації до практичних завдань та командної роботи.

Семестровий контроль: Залік

Скачати оригінали документів