Актуальні проблеми азійських спільнот

Кафедра, яка забезпечує викладання: Соціології ФСП

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Відсутні

Що буде вивчатися: 1. Динамізм розвитку країн азійського регіону, та системний характер умов формування успішних прикладів економічного зростання.

2. Піднесення Східної Азії: щасливий шанс «Азійських тигрів» або вислід політики національних держав.

3. Порівняння вдалих та невдалих прикладів діяльності держав азійського регіону. Унікальність Заходу: закономірна еволюція або історичний випадок.

Чому це цікаво / треба вивчати: Метою дисципліни є засвоєння студентами знань про політико-економічні, соціально-культурні та історичні витоки економічного піднесення країн азійського регіону та значення такого досвіду для підвищення управлінської і громадянської компетенції наших співвітчизників.

Чому можна навчитися: В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть аналізувати й робити висновки про соціально-культурні та історичні витоки економічного піднесення країн азійського регіону, а також про значення такого досвіду для підвищення управлінської і громадянської компетенції наших співвітчизників. Студенти також отримають практичний досвід ,під час інтерактивного проведення лекцій та практичних занять, когнітивного моделювання щодо стратегій і тактик розвитку окремих спільнот, вирішення конфліктів міжкультурної комунікації, суперечливого характеру поєднання глобальних та регіональних тенденцій і контекстів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Дисципліна сприяє формуванню здатності комплексно та критично сприймати різноджерельну інформацію щодо успішних і неуспішних прикладів динамічного розвитку азійського регіону, зокрема, Японії, Китаю та «чотирьох азійських тигрів» (Сінгапур, Південна Корея, Гонконг, Тайвань), а також здатності до аналізу взаємозв’язку між піднесенням Східноазійського регіону та функціонування й здатності до модернізації держави, що розвивається, формуванні у студентів низки компетентностей, що допоможуть їм вирішувати завдання, що постають перед ними як перед фахівцями та громадянами, у суспільній практиці повсякденного життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, підручник, презентаційні матеріали до лекцій, методичні матеріали до проведення семінарських занять і самостійної роботи, електронний конспект лекцій.

Семестровий контроль: Залік