Політична наука: конфліктологічний підхід

Кафедра, яка забезпечує викладання: Соціології ФСП

Можливі обмеження: до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 054 Соціологія)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Відсутні

Що буде вивчатися:

  • Розділ 1. Теоретичні засади політичні науки.
  • Розділ 2. Прикладні аспекти конфліктологічного виміру політики.

Чому це цікаво / треба вивчати: Сформувати у студентів базової системи наукових знань щодо політичних процесів, інститутів, явищ, відносин крізь призму їх конфліктогенності; розвинути здатність експертного оцінювання, аналізу та управління політичними процесами.

Чому можна навчитися: Практичним навичкам оцінювання політичних явищ і подій у динаміці, застосовуючи конфліктологічний підхід, моделювання політичних процесів в залежності від поставлених цілей і завдань з позицій різних владних акторів, а також реалізації та захисту своїх політичних прав і свобод, вмотивованості до вияву активної громадянської позиції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Студенти зможуть аналізувати конфліктогенність функціонування державних інститутів та політичних партій, організацію електоральних процесів і виборчих процедур як концентрованого вияву конфліктної взаємодії, оцінювати феномени політичного лідерства і політичних еліт як суб’єктів управління конфліктом, ідентифікувати процеси демократизації, брати участь у врегулюванні політичних конфліктів.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, підручник, навчальні посібники,

журнал «Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Соціологія. Політологія. Право»
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua

Семестровий контроль: Залік