Економічна психологія

Кафедра, яка забезпечує викладання: Психології і педагогіки ФСП

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з анатомії людини та соціалізації особистості, що є складовими розділами предметів «Біологія» та «Людина і світ» в межах шкільної програми

Що буде вивчатися:

Економічна психологія вивчає уявлення індивідів і груп про економічні явища і поведінку, що базуються на відображенні дійсності.

Дана галузь науки виявляє і формалізує закономірності економічної поведінки у всіх її формах – від повсякденної господарської діяльності людини до зовнішньої і внутрішньої політики держави.

Предметом вивчення економічної психології є латентні механізми людської психіки, що визначають поведінку особистості і соціальних груп у відповідь на зміни таких економічних чинників як відносини власності, інфляція, умови найму і оплати праці, фінансові кризи, реклама тощо.

Чому це цікаво / треба вивчати:

Високоефективна діяльність у сфері бізнесу та управління на сучасному етапі неможлива без розуміння соціально-психологічних процесів, які супроводжують господарську діяльність.

Орієнтування в умовах функціонування ринку праці у сучасному суспільстві, оцінювання об’єктивної та суб’єктивної сторін ринку праці потребує високого рівня психологічної компетентності фахівців, що і зумовлює необхідність вивчення навчальної дисципліни «Економічна психологія».

Вивчення економічної психології і застосування в житті отриманих знань надасть змогу аналізувати чинники, що впливають на економічну активність особистості.

Чому можна навчитися:

знання:

 • базових категорій психології;
 • ключових понять, теорії та закономірностей, що складають категорійний апарат економічної психології;
 • психологічних механізмів та закономірностей економічної поведінки індивіда та соціальних груп;
 • принципів використання психологічних знань для вирішення проблем, що виникають у сфері господарської діяльності базових категорій психології

уміння:

 • аргументовано викладати власні погляди на актуальні проблеми економічної психології;
 • глибоко аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності різних суб’єктів господарювання;
 • використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій;
 • використовувати діагностичні методи для вивчення психологічних аспектів економічної діяльності на рівні індивіда, соціальної групи, виробничого колективу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Вивчення «Економічної психології» дозволить здобувачу вищої освіти:

 • враховувати і пояснювати варіативність моделей економічної поведінки;
 • враховувати індивідуальні відмінності людей;
 • регулювати власну економічну поведінку.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальний посібник

Семестровий контроль: Залік