Психологія здоров’я та здорового способу життя

Кафедра, яка забезпечує викладання: Психології і педагогіки ФСП

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з зоології та анатомії людини, що є складовими розділами біології в межах шкільної програми

Що буде вивчатися: Предметом навчальної дисципліни «Психологія здоров’я та здорового способу життя» є психологічні методи і засоби збереження, зміцнення та розвитку здоров’я.

Чому це цікаво / треба вивчати: Здоров’я безпосередньо впливає на працездатність і продуктивність праці, відображає образ і якість життя особистості. Важливим профілактичним фактором у зміцненні здоров’я людини є здоровий спосіб життя. Метою навчальної дисципліни є формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя; оволодіння засобами і методами його збереження, зміцнення і розвитку.

Чому можна навчитися:

знання:

  • основних понять, теорій та закономірностей, що складають категоріальний апарат психології здоров’я та здорового способу життя;
  • принципів застосування психологічних знань для вирішення проблем, пов’язаних із формуванням здорового способу життя;
  • психологічних факторів деструктивного впливу на свідомість людини.

уміння:

  • аналізувати психологічні фактори здорового способу життя;
  • використовувати первинні діагностичні процедури для аналізу психологічного здоров’я;
  • здійснювати психологічні заходи щодо вироблення стратегії і тактики збереження та профілактики фізичного, психічного і соціального здоров’я.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Вивчення дисципліни «Психологія здоров’я та здорового способу життя» сприятиме розвитку умінь та навичок аналізувати чинники ризику здоров’я, проведення діагностики психологічного здоров’я, використанню підходів для формування установки бути здоровим, застосування психологічних заходів щодо вироблення стратегії і тактики збереження фізичного, психічного і соціального здоров’я і профілактиці його розладів.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, електронний навчальний посібник, комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни

Семестровий контроль: Залік