Психологія безпеки

Кафедра, яка забезпечує викладання: Психології і педагогіки ФСП

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з зоології та анатомії людини, що є складовими розділами біології в межах шкільної програми, а також загальні знання з дисципліни «Людина і світ» в межах шкільної програми.

Що буде вивчатися: Предметом навчальної дисципліни «Психологія безпеки» є різні види предметної і соціальної діяльності людини, що пов’язані із загрозами.

Чому це цікаво / треба вивчати: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи наукових знань з психології безпеки; набуття навичок аналізу різноманітних загроз, які є актуальними у сучасному суспільстві та виробництві.

Чому можна навчитися:

знання:

  • ключових понять, теорій та закономірностей, що складають категоріальний апарат психології безпеки;
  • психологічних механізмів та закономірностей безпечної поведінки індивіда та соціальної групи;
  • принципів використання психологічних відомостей для вирішення проблем безпеки, які виникають у соціальному середовищі та виробництві;
  • методів і прийомів психічної саморегуляції.

уміння:

  • аналізувати психологічні загрози у соціальній сфері;
  • використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій;
  • використовувати практичні методи діагностики психологічних загроз на рівні індивіда та соціальної групи.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Створюють основу індивідуального осмислення різноманітних видів діяльності та соціальних процесів, подій і відносин крізь призму ймовірних загроз безпеки і захищеності особистості.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, комплекс навчально-методичного забезпечення

Семестровий контроль: Залік