Соціальна психологія

Кафедра, яка забезпечує викладання: Психології і педагогіки ФСП

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 231 Соціальна робота)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з історії, літератури, дисципліни «Людина і світ» в межах шкільної програми

Що буде вивчатися: Соціальна психологія – це галузь психологічного знання, яка вивчає закономірності спілкування та сумісної діяльності людей, залучених у різні соціальні групи, а також характеристики самих груп.

Чому це цікаво / треба вивчати: Вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» забезпечує формування соціальних навичок (Soft Skills), що дозволяють бути успішним незалежно від специфіки діяльності та напрямку, в якому працює людина.

Чому можна навчитися:

знання:

 • основних напрямків розвитку соціальної психології;
 • основних принципів, понять та категорій соціальної психології;
 • методів соціально-психологічного дослідження;
 • особливостей та закономірностей соціально-психологічних процесів і явищ;
 • механізмів і сценаріїв міжособистісних інтеракцій.

уміння:

 • пояснювати соціально-психологічні процеси і явища;
 • здійснювати соціально-психологічний аналіз соціалізації та розвитку особистості;
 • прогнозувати розвиток соціальних ситуацій;
 • налагоджувати взаємодію з різними типами особистостей;
 • ефективно будувати процес комунікації;
 • аналізувати власну діяльність як складову колективної діяльності;
 • виявляти чинники, що мають найбільший вплив на формування групових регуляторів індивідуальної та групової поведінки;
 • аналізувати соціально-психологічну природу конфліктів, розробляти рекомендації щодо їх корекції та врегулювання;
 • відслідковувати різноманітні групові явища та характеризувати їх.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Вивчення «Соціальної психології» сприятиме розвитку комунікативних умінь, ситуаційної обізнаності, адаптивності, гнучкості, налагодженню конструктивних відносин, досягненню успіхів в професійній сфері та інших видах діяльності.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, електронний навчальний посібник

Семестровий контроль: Залік