Психологія

Кафедра, яка забезпечує викладання: Психології і педагогіки ФСП

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 231 Соціальна робота)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Загальні знання з зоології та анатомії людини, що є складовими розділами біології в межах шкільної програми.

Що буде вивчатися: Враховуючи важливість психологічних знань, а також причини, які мотивують людей зростати і розвиватись, їх бажання ставати краще і поліпшувати своє життя, створено курс «Психологія».

Предмет навчальної дисципліни – явища психічного життя людини; психічні процеси, стани та властивості людини; психосоціальні явища; розвиток і формування особистості в процесі міжособистісної взаємодії.

Чому це цікаво / треба вивчати: Підвищення ефективності професійної підготовки і діяльності у сучасних умовах потребує високого рівня психологічної компетентності фахівців, що і зумовлює необхідність вивчення дисципліни «Психологія». Вивчення психології і застосування в житті отриманих знань сприятиме особистісному зростанню, покращенню життя, налагодженню конструктивних відносин, досягненню успіхів в професійній сфері та інших видах діяльності.

Чому можна навчитися:

знання:

 • предмет і завдання психології;
 • методологічні принципи і методи дослідження психіки;
 • сутність і специфіку психічного відображення дійсності;
 • рівні розвитку і форми прояву психіки;
 • зміст, психологічні механізми і умови розвитку свідомості і самосвідомості людини;
 • зміст, основні характеристики та умови розвитку когнітивної, регулятивної та афективної сфер особистості;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності) та можливості впливу на їх розвиток;
 • форм та закономірностей міжособистісної взаємодії.

уміння:

 • застосовувати набуті знання для аналізу психологічної сутності різних проявів поведінки і діяльності особистості;
 • аналізувати психологічний зміст, структуру та умови розвитку особистості та окремих її складових;
 • оцінювати із застосуванням відповідних методичних засобів (тестових методик) та встановлених критеріїв рівень розвитку власних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, уява, пам’ять, мислення, мовлення, увага) та емоційно-вольових процесів (емоції, почуття, воля);
 • оцінювати за характеристиками власних психічних станів та почуттів;
 • користуватися прийомами розвитку вольових, комунікативних якостей особистості, проявів рис характеру;
 • аналізувати власну діяльність як складову колективної діяльності.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: Одними з найважливіших знань для людини в наш час є знання в сфері психології, а однією з головних навичок – вміння застосовувати їх на практиці. Для того щоб розбиратися в людях, вміти знаходити спільну мову, бути здатними гнучко реагувати та підлаштовуватись під будь-яку ситуацію, вміти протидіяти стресу, необхідно знати психологію.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, навчальний посібник, дистанційний курс у Google Classroom

Семестровий контроль: Залік

Скачати оригінали документів