Більш чисті виробництва

Кафедра, яка забезпечує викладання: Екології та технології рослинних полімерів ІХФ

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 101 Екологія)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Базові знання на рівні шкільного курсу екології: основні поняття та терміни

Що буде вивчатися: Сучасні підходи в сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, що є підґрунтям для створення маловідходних чистих виробництв та ресурсозберігаючих технологій.

Чому це цікаво / треба вивчати: Оптимальним шляхом подолання протиріч між економічним зростанням та прийнятним рівнем екологічної безпеки є розробка, створення і впровадження екологічних інновацій, які забезпечать раціональне, більш економне використання залучених до виробництва природних ресурсів, більш ефективні методи їх відтворення та зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище.

Це, в свою чергу, забезпечуватиме підвищення ефективності виробництва та покращення умов життєдіяльності та існування людини, що стане підґрунтям сталого розвитку.

Чому можна навчитися: Застосовувати сучасні підходи до організації екологічно чистих виробництв, реорганізації та реконструкції діючих виробництв з позицій ресурсозбереження з урахуванням життєвого циклу продукту.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями:

  • використовувати інноваційні досягнення у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування для організації маловідходних чистих виробництв;
  • обирати найбільш ефективні та обґрунтовані методи захисту навколишнього середовища та його окремих компонентів;
  • оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля та людину.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, підручник, дистанційний курс Moodle

Семестровий контроль: Залік

Скачати оригінали документів