Промислова екологія

Кафедра, яка забезпечує викладання: Екології та технології рослинних полімерів ІХФ

Можливі обмеження: Без обмежень

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна: Для всіх спеціальностей (окрім 101 Екологія та спеціальностей, в освітніх програмах яких ця дисципліна входить до нормативної складової)

Курс, семестр: 2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи: 2 кредити ЄКТС – 60 годин (аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин; самостійна робота – 24 години)

Мова викладання: Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни: Базові знання на рівні шкільного курсу екології: основні поняття та терміни.

Що буде вивчатися: Процеси забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери внаслідок функціонування основних галузей виробничої діяльності людини, що представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничовидобувної, металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної та харчової промисловості.

Чому це цікаво / треба вивчати: В сучасному світі методи запобігання негативного впливу на довкілля при роботі промислових підприємств є запорукою стійкого розвитку суспільства та екологічної безпеки біосфери.

Чому можна навчитися: Обирати підходи щодо забезпечення належного рівня екологічної безпеки при роботі промислових підприємств.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями:

  • аналізувати виробничий процес, визначати рівень впливу підприємства (виробництва) на навколишнє середовище;
  • визначати основні забруднювачі довкілля даного підприємства (виробництва);
  • пропонувати перспективні заходи по зменшенню антропогенного навантаження на довкілля при роботі конкретних промислових підприємств.

Інформаційне забезпечення дисципліни: Силабус, підручник, навчальний посібник, дистанційний курс Moodle

Семестровий контроль: Залік

Скачати оригінали документів