Стилі в образотворчому мистецтві

Кафедра, яка забезпечує викладання

Графіки ВПІ

Можливі обмеження

до 200 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

Курс

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Загальні знання з образотворчого мистецтва на рівні шкільної програми.

Що буде вивчатися

 • загальне уявлення про стилі в мистецтві;
 • стилі в мистецтві Давнього Світу;
 • стилі в мистецтві Давнього Сходу;
 • художні стилі Середньовіччя;
 • художні стилі і напрямки Нового і Новітнього часу

Чому це цікаво / треба вивчати

Задля формування естетичного смаку, розвитку високого рівня загальної культури і художнього світогляду.

Чому можна навчитися

 • орієнтуватися в культурно-історичних епохах і розрізняти їх базуючись на особливостях художніх форм;
 • орієнтуватися в творах образотворчого мистецтва і архітектури;
 • знати хронологію розвитку основних стилів в мистецтві;
 • оцінювати твори мистецтва з позиції стилістичної єдності.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

 • знання стилів в образотворчому мистецтві сприяє особистому зростанню і досягненню успіхів в професійній сфері як фахівця, що враховує принцип стилістичної єдності як невід’ємну естетичну складову при організації будь-яких формальних елементів;
 • використовувати набуті знання в різних видах культурної діяльності;
 • застосовувати набуті знання під час міжкультурної комунікації.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Посібники, презентації лекцій

Семестровий контроль

Залік