Естетика промислового дизайну

Кафедра, яка забезпечує викладання

Графіки ВПІ

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

Курс

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Загальні знання з дизайну та вміння роботи з комп’ютерними програмами на базі шкільної освіти.

Що буде вивчатися

Основні теми з промислового дизайн-проєктування

Чому це цікаво / треба вивчати

Курс створено для ознайомлення з естетичною складовою промислового дизайну, принципами дизайн-проєктування та їх застосуванням у технологічному процесі.

Чому можна навчитися

знання:

  • прийомів дизайн-проєктування елементів композицій об’єктів промислового дизайну;
  • засобів гармонізації композиції об’єктів промислового дизайну;
  • найважливіших принципів композиції об’єктів промислового дизайну;
  • засобів відображення національних та глобалізаційних рис в об’єктах промислового дизайну;
  • з ергономіки та макетування;
  • методики проектування об’єктів промислового дизайну відповідно трьом основним гілкам дизайну з акцентом на графічний дизайн.

уміння:

  • концептуально розробляти об’єкти промислового дизайну відповідно теорії композиції та загальним методам дизайн-проектування;
  • аналізувати запропоновані дизайн-проєкти, пропонуючи оптимальні варіанти створення;
  • працювати в парі з дизайнером та в команді.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Вивчення основ промислового дизайн-проєктування сприятиме особистісному зростанню, досягненню успіхів в професійній сфері як фахівця, що враховує естетичні показники при розробці технічних і функціональних якостей об’єкта, вміє поєднувати мистецтво, маркетинг і технології.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, довідкові навчальні матеріали

Семестровий контроль

Залік