Зміни клімату та декарбонізація промислового сектору

Кафедра, яка забезпечує викладання

Геоінженерії ІЕЕ

Можливі обмеження

Без обмежень

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 101 Екологія)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Для успішного засвоєння дисципліни здобувачу необхідно володіти базовими знаннями з екології на рівні шкільного курсу.

Що буде вивчатися

Зміни клімату та парниковий ефект.

Виробництво та його вплив на навколишнє середовище.

Декарбонізація енергетичного сектору.

Зелені технології у промисловості (виготовлення речей).

Низьковуглецеві технології вирощування та/або виробництва харчових продуктів.

Екологізація транспорту та транспортної інфраструктури.

Енергозберігаючі технології будівництва та одержання будівельної сировини. Технології запобігання забрудненню атмосферного повітря.

Технології запобігання забрудненню водних об’єктів.

Технології запобігання утворенню та накопиченню відходів виробництва.

Замкнені цикли у промисловому секторі.

Світова політика декарбонізації та міжнародний досвід боротьби зі зміною клімату.

Чому це цікаво / треба вивчати

Враховуючи актуальність світової проблеми зміни клімату, домовленості світової спільноти в рамках Паризької угоди, зелений курс України та її євроінтеграційні прагнення, світові тенденції до декарбонізації усіх секторів промисловості, дисципліна буде цікавою студентам усіх спеціальностей, яким необхідно мати базові знання в сфері запобігання змінам клімату, а також володіти низьковуглецевими технологіями та інструментами попередження впливу на довкілля в процесі своєї професійної діяльності.

Чому можна навчитися

Розуміти причини та наслідки змін клімату. Оцінювати та прогнозувати вплив технологічних процесів на навколишнє середовище. Розробляти (удосконалювати) та впроваджувати низьковуглецеві технології виробництва, створювати кругові цикли виробництва задля декарбонізації промислового сектору.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Здійснювати декарбонізацію промислового сектору задля запобігання змінам клімату, адаптації та пом’якшення наслідків таких змін.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, презентації лекцій

Семестровий контроль

Залік