Екологічний менеджмент

Кафедра, яка забезпечує викладання

Геоінженерії ІЕЕ

Можливі обмеження

Без обмежень

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 054 Соціологія, 101 Екологія, 163 Біомедична інженерія)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Для успішного засвоєння дисципліни здобувачу необхідно володіти базовими знаннями з екології на рівні шкільного курсу.

Що буде вивчатися

Теоретичні основи екологічного менеджменту.

Організація, її роль і значення.

Впровадження системи екологічного менеджменту.

Екологічна стандартизація і сертифікація.

Екологічний аудит.

Екологічний маркетинг в системі екологічного менеджменту.

Екологічний інжиніринг в системі екологічного менеджменту.

Управління якістю навколишнього середовища в країнах ЄС.

Чому це цікаво / треба вивчати

Дисципліна допоможе майбутнім фахівцям, здобувачам вищої освіти усіх спеціальностей сприяти здійсненню та/або здійснювати екологічно безпечну діяльність підприємств (установ, організацій), забезпечувати екологізацію виробництва, управління та освіти з метою захисту довкілля та реалізації принципів збалансованого розвитку.

Чому можна навчитися

Здійснювати екологізацію управлінських рішень, як наслідок – діяльності підприємства (організації, установи, регіону тощо) в цілому, зокрема через впровадження системи екологічного менеджменту та у відповідності до чинного екологічного законодавства України, міжнародних норм.

Забезпечувати конкурентоспроможність підприємства (організації, установи, регіону і т. д.) з урахуванням екологічних аспектів.

Розв’язувати екологічні проблеми у виробничій діяльності через впровадження у виробництво технологій, методів та способів запобігання забрудненню навколишнього природного середовища й утворенню відходів виробництва.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Приймати ефективні управлінські рішення щодо мінімізації негативних впливів діяльності підприємств на довкілля та досягнення високого рівня екологічної безпеки процесів виробництва та споживання.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, презентації лекцій

Семестровий контроль

Залік

Скачати оригінали документів