Основи енергозбереження та енергоменеджмент

Кафедра, яка забезпечує викладання

Електропостачання ННІЕЕ

Можливі обмеження

до 120 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Дисципліна викладається на основі базових знань з математики, фізики, економіки на рівні шкільних курсів.

Що буде вивчатися

1. Енергія: види, характеристики, цінність, доступність, перспективи її використання. Трактовка енергетичних законів в контексті енергозбереження.

2. Технології підвищення ефективності енергетичних процесів у побуті.

3. Енергоменеджмент: нормативна база, організація системи, ефективність, критерії оцінювання.

4. Фінансове обґрунтування проєктів з енергозбереження.

Чому це цікаво / треба вивчати

Наразі Україна є енергодефіцитною країною, що негативно впливає на усі процеси життєдіяльності, економічного розвитку, а також енергетичну незалежність, яка є вагомою частиною загальної незалежності та безпеки.

Половина споживаної енергії в Україні є імпортованою. Потенціал енергозбереження в України, зокрема в житлово-комунальному секторі, є надзвичайно високим і складає також біля половини енергоспоживання.

З огляду на це, курс є цікавим та необхідним для розвитку культури поводження з енергією для кожного громадянина України на рівні звичайного побутового користувача, а також майбутнього спеціаліста в своїй галузі.

Чому можна навчитися

Розуміти енергетичний статус країни, отримати навички роботи з нормативною базою енергозбереження в Україні. Виконувати енергетичні розрахунки, здійснювати аналіз споживання енергії. Здійснювати розробку та впровадження заходів з енергозбереження, зокрема на побутовому рівні, здійснювати технічне та економічне обґрунтування застосування енергоприладів та енергетичних систем, формувати найпростішу систему енергетичного менеджмента на рівні свого помешкання, орієнтуватись у вартості енергії від джерел  різного походження.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Отримані знання дозволять здобувачам підвищити ефективність використання енергії, відповідно, зменшити вартість її споживання за умови збереження рівня комфорту та виконання відповідних державних норм та правил; орієнтуватись в енергетичному обладнанні та процесах; керувати енергоспоживанням; визначати вартість енергії від джерел різного походження.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, відеолекції, дистанційний курс в Google Classroom

Семестровий контроль

Залік