Більш чисті виробництва

Кафедра, яка забезпечує викладання

Екології та технології рослинних полімерів ІХФ

Можливі обмеження

Без обмежень

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 101 Екологія)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Базові знання на рівні шкільного курсу екології: основні поняття та терміни

Що буде вивчатися

Сучасні підходи в сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, що є підґрунтям для створення маловідходних чистих виробництв та ресурсозберігаючих технологій.

Чому це цікаво / треба вивчати

Оптимальним шляхом подолання протиріч між економічним зростанням та прийнятним рівнем екологічної безпеки є розробка, створення і впровадження екологічних інновацій, які забезпечать раціональне, більш економне використання залучених до виробництва природних ресурсів, більш ефективні методи їх відтворення та зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище. Це, в свою чергу, забезпечуватиме підвищення ефективності виробництва та покращення умов життєдіяльності та існування людини, що стане підґрунтям сталого розвитку.

Чому можна навчитися

Застосовувати сучасні підходи до організації екологічно чистих виробництв, реорганізації та реконструкції діючих виробництв з позицій ресурсозбереження з урахуванням життєвого циклу продукту.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

  • використовувати інноваційні досягнення у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування для організації маловідходних чистих виробництв;
  • обирати найбільш ефективні та обґрунтовані методи захисту навколишнього середовища та його окремих компонентів;
  • оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля та людину.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Підручник, дистанційний курс Moodle

Семестровий контроль

Залік

Скачати оригінали документів