Промислова екологія

Кафедра, яка забезпечує викладання

Екології та технології рослинних полімерів ІХФ

Можливі обмеження

Без обмежень

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 101 Екологія, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології,

161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Базові знання на рівні шкільного курсу екології: основні поняття та терміни.

Що буде вивчатися

Процеси забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери внаслідок функціонування основних галузей виробничої діяльності людини, що представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничовидобувної, металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної та харчової промисловості.

Чому це цікаво / треба вивчати

В сучасному світі методи запобігання негативного впливу на довкілля при роботі промислових підприємств є запорукою стійкого розвитку суспільства та екологічної безпеки біосфери.

Чому можна навчитися

Обирати підходи щодо забезпечення належного рівня екологічної безпеки при роботі промислових підприємств.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

  • аналізувати виробничий процес, визначати рівень впливу підприємства (виробництва) на навколишнє середовище;
  • визначати основні забруднювачі довкілля даного підприємства (виробництва);
  • пропонувати перспективні заходи по зменшенню антропогенного навантаження на довкілля при роботі конкретних промислових підприємств.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Підручник, навчальний посібник, дистанційний курс Moodle

Семестровий контроль

Залік

Скачати оригінали документів