Актуальні проблеми азійських спільнот

Кафедра, яка забезпечує викладання

Соціології ФСП

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Відсутні

Що буде вивчатися

1. Динамізм розвитку країн азійського регіону, та системний характер умов формування успішних прикладів економічного зростання.

2. Піднесення Східної Азії: щасливий шанс «Азійських тигрів» або вислід політики національних держав.

3. Порівняння вдалих та невдалих прикладів діяльності держав азійського регіону. Унікальність Заходу: закономірна еволюція або історичний випадок.

Чому це цікаво / треба вивчати

Метою дисципліни є засвоєння студентами знань про політико-економічні, соціально-культурні та історичні витоки економічного піднесення країн азійського регіону та значення такого досвіду для підвищення управлінської і громадянської компетенції наших співвітчизників.

Чому можна навчитися

В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть аналізувати й робити висновки про соціально-культурні та історичні витоки економічного піднесення країн азійського регіону, а також про значення такого досвіду для підвищення управлінської і громадянської компетенції наших співвітчизників. Студенти також отримають практичний досвід ,під час інтерактивного проведення лекцій та практичних занять, когнітивного моделювання щодо стратегій і тактик розвитку окремих спільнот, вирішення конфліктів міжкультурної комунікації, суперечливого характеру поєднання глобальних та регіональних тенденцій і контекстів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Дисципліна сприяє формуванню здатності комплексно та критично сприймати різноджерельну інформацію щодо успішних і неуспішних прикладів динамічного розвитку азійського регіону, зокрема, Японії, Китаю та «чотирьох азійських тигрів» (Сінгапур, Південна Корея, Гонконг, Тайвань), а також здатності до аналізу взаємозв’язку між піднесенням Східноазійського регіону та функціонування й здатності до модернізації держави, що розвивається, формуванні у студентів низки компетентностей, що допоможуть їм вирішувати завдання, що постають перед ними як перед фахівцями та громадянами, у суспільній практиці повсякденного життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Підручник, презентаційні матеріали до лекцій, методичні матеріали до проведення семінарських занять і самостійної роботи, електронний конспект лекцій.

Семестровий контроль

Залік