Політична наука: конфліктологічний підхід

Кафедра, яка забезпечує викладання

Соціології ФСП

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 054 Соціологія)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТC – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Відсутні

Що буде вивчатися

Розділ 1. Теоретичні засади політичні науки.

Розділ 2. Прикладні аспекти конфліктологічного виміру політики.

Чому це цікаво / треба вивчати

Сформувати у студентів базової системи наукових знань щодо політичних процесів, інститутів, явищ, відносин крізь призму їх конфліктогенності; розвинути здатність експертного оцінювання, аналізу та управління політичними процесами.

Чому можна навчитися

Практичним навичкам оцінювання політичних явищ і подій у динаміці, застосовуючи конфліктологічний підхід, моделювання політичних процесів в залежності від поставлених цілей і завдань з позицій різних владних акторів, а також реалізації та захисту своїх політичних прав і свобод, вмотивованості до вияву активної громадянської позиції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Студенти зможуть аналізувати конфліктогенність функціонування державних інститутів та політичних партій, організацію електоральних процесів і виборчих процедур як концентрованого вияву конфліктної взаємодії, оцінювати феномени політичного лідерства і політичних еліт як суб’єктів управління конфліктом, ідентифікувати процеси демократизації, брати участь у врегулюванні політичних конфліктів.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Підручник, навчальні посібники,

журнал «Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Соціологія. Політологія. Право» http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua

Семестровий контроль

Залік