Дизайн презентації для професійної діяльності

Кафедра, яка забезпечує викладання

Конструювання машин ННММІ

Теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 годин

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Загальні знання та уміння роботи з комп’ютерними програмами на базі шкільної освіти

Що буде вивчатися

Загальні принципи підготовки до проведення презентації, вибудова розповіді, підготовка зображень та текстів до презентації, графічне та текстове оформлення. Підготовка розповіді та основні принципи підготовки до публічного виступу.

Чому це цікаво / треба вивчати

Цей курс – не просто про вміння робити презентації в Power Point, а про вироблення абсолютно нової методики донесення ідеї до цільової аудиторії.

Коли ви вмієте якісно представити інформацію, це допомагає не лише продати товар чи послугу, але й краще донести свої ідеї. Тому для виступу на конференції, семінарі чи захищаючи проект потрібна презентація.

Гарна презентація допомагає зрозуміти спікера і утримує увагу слухачів.

Гарна презентація – це насамперед виразний виклад і хороша подача.

Чому можна навчитися

знання:

 • принципів та закономірностей планування презентацій;
 • вимог до оформлення ефективних наукових та ділових презентацій;
 • основ дизайну презентації та візуальних матеріалів до неї
 • принципів формування структури публічного виступу;
 • ролі невербальних комунікацій при проведенні презентації;
 • видів публічних виступів, основних презентаційних форм;
 • етичних аспектів публічного виступу;
 • типових помилок публічного виступу, презентації і самопрезентації.
 • принципів привернення уваги аудиторії;

уміння:

 • застосовувати отримані навички для підготовки та проведення наукових та ділових презентацій;
 • розробляти макет слайдів наукової презентації та оформлювати текстову та графічну складові слайдів;
 • аналізувати тексти з метою виділення важливих компонентів і розділів, що включаються в текст і слайди презентації;
 • ілюструвати таблиці з даними для представлення їх в наукових презентаціях;
 • структурувати і трансформувати науковий текст для формату наукової доповіді;
 • складати текст усної презентації;
 • застосовувати вербальні, образні, емоційні, невербальні засоби публічних виступів при проведенні презентації;
 • проводити самопрезентацію, публічний виступ (включаючи використання мультимедійної презентації);
 • передбачити наслідки впливу на цільову аудиторію індивідуальних невербальних і вербальних моделей поведінки при усному виступі з доповіддю.
 • аналізувати проведену презентацію з метою критичної оцінки своєї поведінки та аналізу зроблених помилок.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Презентації сьогодні це основний засіб бізнес комунікації. Підсумком якісних презентацій стає створення нових компаній, запуск нових продуктів, збереження екосистем. У той же час в результаті неефективної комунікації ідеям, устремлінням і навіть кар’єрі може прийти кінець. З мільйона презентацій, що проводяться щодня, успішний лише малий відсоток. Створення чудових слайдів додасть впевненість, а аудиторія буде уважно вас слухати.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники

Семестровий контроль

Залік