Антикорупція та доброчесність

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, семінарські заняття – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Вимоги відсутні

Що буде вивчатися

Історичні витоки та феномен корупції на сучасному етапі суспільного розвитку, її політичні, економічні та правові аспекти, міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії корупції, антикорупційна стратегія та антикорупційне законодавство України, причини поширення корупції в Україні, нормативно правові аспекти боротьби з корупцією.

Під час навчання буде здійснено заходи для формування у студентів нульової толерантності до корупції та закріплені засади доброчесності. Практичні навички допоможуть студентам краще орієнтуватися в різноманітних ситуаціях ділового світу та стануть частиною формування антикорупційного та відповідального ставлення до своєї держави.

Чому це цікаво / треба вивчати

Знаючи які наслідки тягне за собою корупція, студенти будуть мати змогу зробити власні висновки щодо ролі доброчесності та нульової толерантності до проявів корупції у державі. Розуміння основних вимог, обмежень та заборон антикорупційного законодавства та практичні навички їх застосування нададуть студентам змогу координувати свою майбутню професійну діяльність з огляду на ці вимоги, а також використовувати набуті знання під час впровадження антикорупційних заходів в організації.

Чому можна навчитися

Студент розумітиме основи державної антикорупційної політики України, а також засади нормативно-правового забезпечення боротьби з корупцією в Україні; знатиме механізми запобігання і протидії корупції у діяльності юридичних осіб, а також підстави та порядок притягнення до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, шляхи усунення їхніх наслідків та зможе на практиці застосовувати набуті навички, зокрема під час здійснення громадського моніторингу діяльності органів влади та осіб уповноважених на здійснення функцій держави.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Знання та навички з цієї дисципліни є основою для побудови успішної держави, оскільки відносяться до дисциплін, що формують у студента світогляд та відповідальне ставлення до свого місця в ділових процесах як в середині держави, так і зовні.

Формування доброчесного та відповідального ставлення особи є запорукою викоренення корупції у державі.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчально-методичні матеріали, інформаційна та кадрова підтримка Національного агентства з питань запобігання корупції

Семестровий контроль

Залік