Політична участь та громадянська відповідальність: європейські практики

Кафедра, яка забезпечує викладання

Теорії та практики управління ФСП

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Відсутні

Що буде вивчатися

Види та форми політичної участі; особливості демократії та політичної участі у цифрову епоху; участь у виборчих кампаніях; різновиди політичних конфліктів; причини виникнення корупції та способи протидії цьому явищу; особливості діяльності громадських об’єднань; механізми доступу до публічної інформації; ознаки громадянської відповідальності особистості.

Чому це цікаво / треба вивчати

Активні люди, як свідчать факти, більш успішні у цьому житті. А якщо до активності, ще додається знання політичної системи, різних механізмів функціонування публічно-адміністративної системи, ефективних практик захисту і реалізації своїх прав – у такому випадку успіх буде гарантований.

Чому можна навчитися

Вирізняти різновиди політичної участі. Визначати ціннісні орієнтації та установки, які впливають на політичну поведінку та політичну участь. Моделювати форми політичної участі. Знаходити свої пріоритети в умовах виборчої кампанії. Прогнозувати розвиток політичних конфліктів. Співставляти різні моделі політичної поведінки в умовах політичного конфлікту. Використовувати знання системи публічних органів влади для захисту своїх інтересів. Знати як отримати доступ до публічної інформації. Як захистити свої права та інтереси через членство у громадській організації. Поєднувати власний інтерес із суспільним.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Знання та уміння отримані студентами після опанування освітнього компоненту можуть використовуватися як у повсякденному житті та і при побудові кар’єри. Крім того, знання, здобуті студентами в межах даного кредитного модуля дозволять їм ефективно реалізувати свої громадянські права та відповідально відноситись до громадянських обов’язків, підтримувати конструктивний діалог з владними інституціями, робити поміркований політичний вибір.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, презентаційні матеріали лекцій

Семестровий контроль

Залік