Захист персональних даних: стандарти ЄС та Ради Європи

Кафедра, яка забезпечує викладання

Інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 18 годин

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Відсутні

Що буде вивчатися

Міжнародні документи, акти Ради Європи, Європейського Союзу та національне законодавство України у сфері захисту персональних даних.

Ключові поняття у сфері захисту персональних даних, принципи та підстави обробки даних, права суб’єкта персональних даних, охорона та захист персональних даних.

Чому це цікаво / треба вивчати

Цифрові інновації змінюють якість життя суспільства та кожної людини. Кожен клік і кожен лайк, будь-яка дія в мережі Інтернет відслідковується та стає частиною цифрового профіля особистості.

Персональні дані давно стали товаром. На базі особливостей їх використання і обробки зростають цілі бізнеси у цифровій економіці.

Враховуючи, що кожен з нас активно користується різними застосунками — чи не час дізнатись про гарантії захисту і охорони своїх персональних даних?

Чому можна навчитися

Розуміти категорію «персональні дані» та їх види.

Відрізняти «персональні дані» від інших видів інформації.

Знати становлення та трансформацію національного законодавства у сфері персональних даних.

Розуміти особливості Загального регламента про захист персональних даних (GDPR).

Знати які права має суб’єкт персональних даних.

Вміти ефективно захищати і охороняти власні персональна дані.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Після опанування освітнього компоненту підвищиться особистий рівень правової свідомості і культури захисту персональних даних.

Сформуються здатності:

  • застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях, оскільки, укладення договорів та отримання будь-яких послуг здійснюється з передачею персональних даних;
  • використовувати інформаційні та комунікаційні технології, зокрема, оцінювати законність підстав збору, обробки, зберігання та використання персональних даних.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, нормативні документи

Семестровий контроль

Залік