Логіка

Кафедра, яка забезпечує викладання

Філософії ФСП

Можливі обмеження

до 150 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей (окрім 281 Публічне управління та адміністрування)

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин

самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде вивчатися

Предметом вивчення логіки є закони та форми людського мислення.

Курс логіки включає в себе головні відомості з історії науки про мислення, вивчення головних законів формальної логіки – закону тотожності, виключення суперечності, виключеного третього, достатньої підстави та детальне ознайомлення з правилами побудови та прийомами ефективного використання в процесі мислення таких логічних форм, як поняття, судження, умовивід.

Форми мислення розглядаються не тільки як інструмент пізнання світу, але й як засіб підвищення ефективності комунікації.

Треба зауважити, що закони формальної логіки лежать в основі сучасного комп’ютерного програмування, тому ця функція логіки розглядається особливо детально.

Також студенти ознайомлюються з головними принципами теорії розвитку – діалектичної логіки: принципами розвитку, зв’язку всього зi всім, принципом сходження від абстрактного до конкретного, збігу історичного та логічного.

Чому це цікаво / треба вивчати

Знайомство з логікою привчає до ясного мислення і зв’язного викладення своїх думок.

Чому можна навчитися

  • обґрунтовувати свої ідеї та рішення;
  • коректно відстоювати своєї думки.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Переконувати інших людей, що за сучасних умовах є необхідною складовою успіху, яким би родом діяльності не займалася людина

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальний посібник (друковане та електронне видання)

Семестровий контроль

Залік

Скачати оригінали документів