Еристика

Кафедра, яка забезпечує викладання

Філософії ФСП

Можливі обмеження

до 50 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, практичні – 18 годин,

самостійна робота – 24 годин

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Для того щоб розпочати вивчати курс «Еристика», достатньо мати початкові знання в межах програми середньої школи; розуміння провідних суспільних проблем, які визначали характер основних етапів всесвітньої історії; знайомство з класичною світовою художньою літературою та основами суспільствознавства.

Що буде вивчатися

Теоретичні та практичні аспекти еристики

Чому це цікаво / треба вивчати

Еристика є провідною складовою життя, засобом вербалізації окремих думок і розвитку комунікативних дискурсів у міжособистісній та груповій взаємодії.

Чому можна навчитися

Набути навичок саморефлексії, оволодіти алгоритмами публічного мовлення (ораторського мистецтва), використовувати правила конструктивного діалогу, прийоми суперечки (еристика), вивчити умови конфлікту

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Професійно готуватися до публічних виступів та ефективно виступати на публіці, вести ефективні переговори, вміти доводити власну думку в дискурсі полеміки, конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, проявляти здатність до емоційного інтелекту та толерантності у спілкуванні.

Зрозумійте важливість риторики в соціальному та медійному вимірах, розрізняйте риторичні маніпуляції та протидійте маніпулятивним впливам.

Набуті знання необхідні для самовдосконалення студента і в перспективі – для підвищення якості управління соціальними процесами

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальний посібник

Семестровий контроль

Залік

Скачати оригінали документів