Культурологія

Кафедра, яка забезпечує викладання

Філософії ФСП

Можливі обмеження

до 100 осіб на семестр

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

лекції – 18 годин, семінарські заняття – 18 годин,

самостійна робота – 24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Для того щоб розпочати вивчати курс «Культурологія», достатньо мати початкові знання в межах програми середньої школи; розуміння провідних суспільних проблем, які визначали характер основних етапів всесвітньої історії; знайомство з класичною світовою художньою літературою та основами суспільствознавства.

Що буде вивчатися

Наукова рефлексія уявлень про сутність культури й соціально-культурні процеси загалом, що звернені до світоглядних потреб сучасної людини, розкривають множинність форм її адаптації до оточуючого світу із збереженням особливостей людського існування – самореалізації особистості

Чому це цікаво / треба вивчати

формування знань щодо інтегративних стратегій осмислення цивілізаційного розвитку й основ інтелектуального і культурного вдосконалення особистості.

Чому можна навчитися

Визначати специфіку культурології на сучасному етапі розвитку суспільства як актуальної галузі наукових досліджень, що спрямована як на гармонізацію соціокультурних процесів, так і на стратегічне планування та прогнозування шляхів культурного прогресу, взаємодії в напрямі міжнародної діяльності й збереження культурних здобутків; розуміти особливості розвитку культури в умовах історичної динаміки цивілізацій стародавнього світу, Середньовіччя та Нового часу і сучасності; використовувати принципи діагностики соціокультурного стану сучасного суспільства, визначати головні його проблеми й пріоритетні потреби

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

  • виявляти закономірності розвитку історії світової культури як логіки культуротворчого процесу;
  • усвідомлювати те, що культурологічне знання допомагає формуванню власної життєвої позиції і надає можливість стратегічного осмислення професійного становлення;
  • інтегрувати власну діяльність у культурне середовище з урахуванням сформованого місця окремих соціокультурних елементів у культурному контексті;
  • поєднувати теоретичні та практичні аспекти культурології у процесі професійної діяльності з урахуванням можливих наслідків для людини; ідентифікувати національно самобутній та загальноєвропейській вектори становлення вітчизняної традиції і сучасного змісту культури;
  • сформувати власну активну, дієву позицію щодо особливої смисло- та ціннісно-формуючої ролі культури у сучасному суспільстві

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи.

Семестровий контроль

Залік

Скачати оригінали документів