Силові види спорту

  • атлетизм – силовий тренінг 

Кафедра, яка забезпечує викладання

Технологій оздоровлення і спорту ФБМІ

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні – 36 годин,

самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять з атлетизму – силового тренінгу.

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Силові види спорту» студенти зможуть використовувати засоби атлетизму – силового тренінгу з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей; зможуть навчитися здійснювати контроль та самоконтроль за функціональним станом організму.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок з атлетизму – силового тренінгу з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, методичні рекомендації

Семестровий контроль

Залік